تگ - دوره تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف

جلسه هفتم دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

جلسه پنجم دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...
CLOSE
CLOSE